SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Danuty i Mariusza Frańczak - wspólników Agencji Celnej LEX

Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości

sprzeda

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00101551/8 położonym przy ul. Mrongowiusza 3/2 w Olsztynie o pow. 46,40m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem 56/1000 w prawie własności gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w KW nr OL1O/00019455/3 oraz udziałem 28/1000 w działce gruntowej przed budynkiem nr 23 o powierzchni 0,0217 ha, ujawnionej w KW nr OL1O/00060002/5 - za cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania: 89.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 sierpnia 2021 o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danutą Frańczak tel.572 323 780.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Udział 1/2 Olsztyn ul. Mrongowiusza 3/2

Cena minimalna: 89.000,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn