SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5) i działki nr 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) - o łącznej powierzchni 2,3570 ha (98,40 zł/m²) - za cenę nie niższą niż 2.319.288,00 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Ceny minimalne zawierają podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 - w terminie do dnia 9 lipca 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 14 lipca 2021r. o godz. 10.00.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie oraz warunkach sporządzenia umowy przedwstępnej, w tym  wysokości wymaganego wadium (10% zaoferowanej ceny) - oferent zostanie zawiadomiony pisemnie Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Kompleks Nieruchomości Basieńki Olsztyn

Cena minimalna: 2.319.288,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn