SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą działkę nr 29, obręb 153 KW nr OL1O/00055429/6 - o powierzchni 0,3899 ha (52,90 zł/m²) położoną w Olsztynie przy ul. Wołodyjowskiego przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zieleń urządzoną, zabudowę rekreacyjną, sportową i gastronomiczną - za cenę nie niższą niż 206.271,00 zł brutto.

 

Cena minimalna zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 27 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 września 2021 o godz. 9.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Nieruchomość Olsztyn Wołodyjowskiego

Cena minimalna: 206.271,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn