SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód ciężarowy Mercedes Benz C 180 Kompressor rok prod. 2003 nr rej. NLI 61YJ przebieg 176.375 km - za cenę nie niższą niż 1/2 jego wartości oszacowania: 1.500,00zł. (wartość oszacowania: 3.000,00zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert.  Oferty cenowe zawierające nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny należy nadsyłać najpóźniej do dnia do dnia 12 listopada 2021r. w zamkniętych kopertach opisanych „konkurs ofert  Mercedes C 180” na adres: Biuro Syndyka 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2.

 

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi 17 listopada 2021r. o godz. 14.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest wpłacić wadium do 10 listopada 2021r. w wysokości 3% wartości oszacowania tj. 90,00zł na rachunek: 44 1090 2718 0000 0001 4854 1725. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Samochód można oglądać po godz. 17.00 pod adresem: 10-506 Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 5A.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Mercedes Benz C 180 Kompressor 2003r.

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Cena minimalna: 1.500,00 zł