SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 490/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga) o pow. 0,3443 ha (25,86 zł/m²), położonej przy ul. Sielskiej w Olsztynie, składającej się z działki nr 8/6 obręb 120 miasta Olsztyna, KW nr OL1O/00145320/0 - za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania: 89.060,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 27 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 września 2021r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Udział w nieruchomości Olsztyn ul. Sielska

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Cena minimalna: 89.060,00 zł