SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomości gruntowe niezabudowane, składające się z działek nr 80/1, 80/3 obręb 153 KW nr OL1O/00121098/0 - o powierzchni 0,4116 ha, położone w Olsztynie przy ul. Kmicica, wraz z udziałem 8/24 w drodze stanowiącej działkę nr 80/2 obręb 153 KW nr OL1O/00146381/2 o powierzchni 0,2153 ha, przeznaczone (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - za łączną cenę nie niższą niż 759.402,00 zł brutto.

 

Cena minimalna zawiera podatek VAT 23%.

 

Łączna powierzchnia gruntów: 6269,00 (121,13 zł/m²).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 27 sierpnia 2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 września 2021 o godz. 9.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Kompleks Nieruchomości Olsztyn Kmicica

Cena minimalna: 759.402,00 zł

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn