SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość rolną zabudowaną, położoną w miejscowości Krekole nr 31, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW nr OL1L/00023803/6, stanowiącą działkę nr 54/14 o powierzchni 0,0939 ha (20,23 zł/m²), zabudowaną budynkiem mieszkalnym w ruinie - za cenę nie niższą niż 19.000,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 - w terminie do dnia 28 maja 2021r.

 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie uzgodnienia pozostałych warunków umowy, oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Nieruchomość Rolna Krekole 31

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Cena minimalna: 19.000,00 zł